استاندارد  ISO 15189
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) درسال 2003 میلادی استاندارد ویژه ای تحت عنوان ISO 15189 برای آزمایشگاههای پزشکی ارائه نمود که درسال 2007 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت ، این استاندارد ها تلفیقی از اصول مدیریتی و فنی است که مفهوم تعریف شده از استاندارد به منظور حصول اطمینان از کیفیت خدمات درآزمایشگاههای پزشکی راتوصیف می نماید.