سيستم ارسال  SMS
ارسال اتوماتيك  اس ام اس  به منظور تائيد پذيرش و نيز فراخوانی بيمار جهت دريافت نتيجه آزمايش.

جواب دهي 24 ساعته آنلاين
جواب دهی آنلاين به صورت 24 ساعته به بيماران ، پزشكان و آزمايشگاه های طرف قرارداد.